Email ThisPrint This

ข้อมูลหุ้นกู้


หุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ มูลค่า อัตราดอกเบี้ย อันดับเครดิต
ตราสารหนี้
หนังสือชี้ชวน
2559
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 17 มิ.ย. 59 17 มิ.ย. 62 3 ปี 4,000 ล้านบาท 4.00% ต่อปี - ดาวน์โหลด