Email ThisPrint This

ข้อมูลหุ้นกู้


หุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ มูลค่า อัตราดอกเบี้ย อันดับเครดิต
ตราสารหนี้
หนังสือชี้ชวน
2561
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 - Tranche 1 18 มิ.ย. 61 18 มิ.ย. 64 3 ปี 4,000 ล้านบาท 2.56% ต่อปี A- / คงที่ ดาวน์โหลด
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 - Tranche 2 18 มิ.ย. 61 18 มิ.ย. 71 10 ปี 2,500 ล้านบาท* 4.06% ต่อปี A- / คงที่ ดาวน์โหลด

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น