Email ThisPrint This

สารจากประธานกรรมการ

ดร. ทนง พิทยะ
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2560 บริษัทยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถ ในการดำเนินงานตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่ให้ไว้แก่ผู้ถือหุ้น ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยในปี 2560 พันธกิจที่บริษัทได้ดำเนินการและประสบความสำเร็จที่สำคัญ ได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A/Stable” และที่ระดับ “A-/Stable” โดยได้รับรางวัล “IFR ASIA’s DOMETIC BOND OF THE YEAR 2017” ตามลำดับ ทั้งนี้ การออกหุ้น ดังกล่าวทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินได้กว่า 1,000 ล้านบาท และการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการ BIC2 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ซึ่งส่งผลให้บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จาก การขายไฟฟ้าในโครงการ BIC2 ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2560 เป็นต้นมา สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความ คืบหน้าเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ ได้แก่ งานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย นาบง 230/500 กิโลโวลต์ ที่มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในช่วงกลางปี 2561 ปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างทั้งหมด ร้อยละ 86 และโครงการไซยะบุรีมีความคืบหน้างานก่อสร้าง ทั้งหมดร้อยละ 88 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการ เชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทตาม พันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากการมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทน ที่ดีแล้ว ในปี 2560 บริษัทประสบความสำเร็จในการ พัฒนาองค์กร ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรและนโยบาย การบริหารงานภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ บุคลากร โดยเฉพาะการรวมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้เกิด ความคล่องตัวในการบริหารจัดการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกจากนี้ ได้นำระบบ SAP มาใช้ใน การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเตรียม ความพร้อมในการรองรับโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต

นอกจากโครงการไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ที่บริษัท ได้เข้าลงทุนด้วยประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง เสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประเทศและภูมิภาค อาเซียนแล้ว บริษัทในฐานะองค์กรธุรกิจภาคเอกชน ยังตระหนักถึงพันธะหน้าที่ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ เพื่อตอบแทนชุมชน สังคม และประเทศ โดยเน้นโครงการ ในรูปแบบที่บริษัทมีความพร้อม และความเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาความขาดแคลน ด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่อย่างยั่งยืนแก่ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า และแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นที่มาของ “โครงการหิ่งห้อย” ที่บริ ษัท ใช้ความรู้ความสามารถทางวิศวกรรม เพื่อจัดสร้าง แหล่งพลังงานไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ และการกักเก็บน้ำเพื่อ ใช้ในฤดูแล้ง ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างสถานศึกษา ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินโครงการหิ่งห้อยเป็นปีที่ 2 โดยการสนับสนุนจัดสร้างฝายทดน้ำ บ่อกักเก็บน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และปรับปรุงอาคารเรียนและโรงอาหารให้กับศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นการ ปลูกฝังจิตอาสาและความรู้รักสามัคคีให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทตามแนวทางของพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระผมในนามของตัวแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า สถาบันการเงินผู้ให้กู้ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท และให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยดีตลอดมา ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญยิ่งส่งผลให้บริษัทก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ และเป็นรากฐานในการเติบโตก้าวต่อไป บริษัทยังคงที่จะรักษาพันธสัญญาในอันที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลจักรที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมกับ การก้าวไปสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำในด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้าของประเทศและภูมิภาคอาเซียนต่อไป