Email ThisPrint This

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ประเทศและประชาชนชาวไทยต้องเผชิญการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ประเทศต้องเผชิญกับความโศกเศร้าและอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยกระผมประธานกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ในปี 2559 ภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย สำหรับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีการเติบโตที่สำคัญ ได้แก่ ความสำเร็จในการรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิมและก่อหนี้เพิ่มโดย การขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้ของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งส่งผลให้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด สามารถลดต้นทุนทางการเงินและจัดสรรงบประมาณการลงทุนเพื่อปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงให้สามารถรองรับการจ่ายไฟฟ้าจาก โครงการไฟฟ้าต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ โครงการอื่นๆ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนก็มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือทุกโครงการที่ได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ได้ทุกโครงการและสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีก็มีความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ โดยมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 70 และโครงการไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 มีความคืบหน้าร้อยละ 84 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงกลางปี 2560 ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความทุ่มเทและความร่วมมือจากบุคลากรและผู้บริหารของบริษัทฯ ในการวางแผน เจรจา และ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถาบันการเงินผู้ให้กู้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ด้วยเห็นถึงประโยชน์ร่วมกันที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากความสำเร็จในทุกก้าวของบริษัทฯ

นอกจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอันจะเป็นรากฐานการพัฒนาองค์กรในอนาคต โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างด้านทรัพยากรบุคคลภายในกลุ่มบริษัทฯ โดยการจัดส่งบุคลากรของ บริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าให้บริการด้านเทคนิควิศวกรรมและการบริหารจัดการทั่วไปในบริษัทย่อยต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการโดยบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนด้านบุคลากรของบริษัทย่อย บริษัทฯ คาดว่าการปรับโครงสร้างด้านทรัพยากรบุคคลดังกล่าวจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2560

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธรุกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคโดยไม่หยุดยั้งที่จะศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท้งั ในและต่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

กระผมในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น สถาบันการเงินผู้ให้กู้ พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้บริษัทฯ ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ อันเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ ยังคงที่จะรักษาพันธสัญญาที่จะสร้าง ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และคงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการก้าวไปสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าของประเทศและภูมิภาคอาเซียนต่อไป


ดร. ทนง พิทยะ
ประธานกรรมการบริษัท