Email ThisPrint This

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนเงินทุนหมุนเวียนการลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกียวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) ผลประกอบการประจำปี
19 เม.ย. 61
8 พ.ค. 61
เงินปันผล
0.0225 บาท
2560
20 มี.ค. 60
18 พ.ค. 60
เงินปันผล
0.0600 บาท
2559
18 มี.ค. 59
16 พ.ค. 59
เงินปันผล
0.0223 บาท
2558
11 มี.ค. 58
27 เม.ย. 58
เงินปันผล
0.1000 บาท
2557