Email ThisPrint This

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 11,175
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 27.87
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/04/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 11,386
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.94

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 2,020,275,478 27.41
2.
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 1,865,644,429 25.31
3.
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1,425,450,843 19.34
4.
น.ส.ชเวศรา พรพิบูลย์ 100,000,000 1.36
5.
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 86,859,460 1.18
6.
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 82,080,949 1.11
7.
นายสมบัติ พานิชชีวะ 52,000,000 0.71
8.
น.ส.ศุภลักษณ์ แพบรรยง 50,500,000 0.69
9.
นายอนุรักษ์ บุญแสวง 41,608,600 0.56
10.
นายอุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร 40,900,000 0.55
11.
น.ส.กิ่งกมล เกษมวิลาศ 38,800,000 0.53