Email ThisPrint This

การประชุมผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
3.53 MB.
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
01. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
6.50 MB.
02. รายงานประจำปี 2560
03. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
511 KB.
04. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
3.02 MB.
05. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
735 KB.
06. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
759 KB.
09. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
531 KB.
10. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
205 KB.
11. หนังสือมอบฉันทะและแบบฟอร์มการลงทะเบียน
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
179 KB.
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
1.05 MB.
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
599 KB.
12. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
335 KB.
13. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
1.04 MB.
14. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
1.71 MB.
15. แผนที่สถานที่จัดประชุม
251 KB.
 
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2.82 MB.
แบบการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แบบ ก.)
888 KB.
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แบบ ข.)
1.45 MB.

ประจำปี 2560

(ร่าง) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
14.7 MB.
 
เอกสารนำเสนอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
1.55 MB.
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
278 KB.
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
01. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
526 KB.
02. รายงานประจำปี 2559
9.36 MB.
03. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
234 KB.
04. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
466 KB.
05. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
83 KB.
06. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
235 KB.
07. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
233 KB.
08. หนังสือมอบฉันทะและแบบฟอร์มการลงทะเบียน
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
166 KB.
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
465 KB.
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
554 KB.
09. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
224 KB.
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
320 KB.
11. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
251 KB.
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม
313 KB.
 
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
324 KB.
แบบการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แบบ ก.)
132 KB.
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แบบ ข.)
166 KB.

ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
387 KB.
 
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
338 KB.
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
01. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
639 KB.
02. รายงานประจำปี 2558
14.19 MB.
03. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
254 KB.
04. รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
458 KB.
05. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
286 KB.
06. รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559
262 KB.
07. สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณี บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด เข้าทำสัญญาว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด
1.9 MB.
08. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
1.7 MB.
09. รายชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
290 KB.
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
135 KB.
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
483 KB.
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
388 KB.
11. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
249 KB.
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
343 KB.
13. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
273 KB.
14. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
373 KB.
 

ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
779 KB.
 
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
1.59 MB.
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
01. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
397 KB.
02. รายงานประจำปี 2557
23.4 MB.
03. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
263 KB.
04. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
438 KB.
05. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
268 KB.
06. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
270 KB.
07. สารสนเทศของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการ ที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการซื้อหุ้น บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
990 KB.
08. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
237 KB.
09. สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
234 KB.
10. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
1.08 MB.
11. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
144 KB.
12. แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
138 KB.
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
121 KB.
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
220 KB.
13. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
48 KB.
14. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
107 KB.
15. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
107 KB.
16. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
251 KB.
 

ประจำปี 2557

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
411 KB.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
438 KB.
 
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญสามัญผู้ถือหุ้นและสิ่งที่ส่งมาด้วย
3.99 MB.
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
438 KB.
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในการทำสัญญา EPC ของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 และการทำสัญญาการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี
1.48 MB.
สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (EPC Contractor) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 โดย บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด และ การรับจ้างบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
1.44 MB.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
96.9 KB.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
222 KB.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
163 KB.
 
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิ่งที่ส่งมาด้วย
1.39 MB.
รายงานประจำปี 2556
11.16 MB.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
62 KB.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
128 KB.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
111 KB.