Email ThisPrint This

การประชุมผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562

แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1.53 MB.
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แบบ ก.)
489 KB.
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แบบ ข.)
822 MB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี 2561

(ร่าง) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
1.64 MB.
ดาวน์โหลด
 
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
480 KB.
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
01. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
6.50 MB.
ดาวน์โหลด
02. รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
03. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
642 KB.
ดาวน์โหลด
04. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
3.02 MB.
ดาวน์โหลด
05. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
735 KB.
ดาวน์โหลด
06. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
989 KB.
ดาวน์โหลด
07. สารสนเทศของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการซื้อหุ้น บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
11,783 KB.
ดาวน์โหลด
08. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เเละรายการเกี่ยวโยงกันของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
1.48 KB.
ดาวน์โหลด
09. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
531 KB.
ดาวน์โหลด
10. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
205 KB.
ดาวน์โหลด
11. หนังสือมอบฉันทะและแบบฟอร์มการลงทะเบียน
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
179 KB.
ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
1.23 MB.
ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
599 KB.
ดาวน์โหลด
12. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
335 KB.
ดาวน์โหลด
13. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
1.04 MB.
ดาวน์โหลด
14. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
1.71 MB.
ดาวน์โหลด
15. แผนที่สถานที่จัดประชุม
251 KB.
ดาวน์โหลด
 
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2.82 MB.
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แบบ ก.)
888 KB.
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แบบ ข.)
1.45 MB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี 2560

(ร่าง) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
14.7 MB.
ดาวน์โหลด
 
เอกสารนำเสนอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
1.55 MB.
ดาวน์โหลด
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
278 KB.
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
01. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
526 KB.
ดาวน์โหลด
02. รายงานประจำปี 2559
9.36 MB.
ดาวน์โหลด
03. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
234 KB.
ดาวน์โหลด
04. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
466 KB.
ดาวน์โหลด
05. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
83 KB.
ดาวน์โหลด
06. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
235 KB.
ดาวน์โหลด
07. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
233 KB.
ดาวน์โหลด
08. หนังสือมอบฉันทะและแบบฟอร์มการลงทะเบียน
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
166 KB.
ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
465 KB.
ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
554 KB.
ดาวน์โหลด
09. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
224 KB.
ดาวน์โหลด
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
320 KB.
ดาวน์โหลด
11. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
251 KB.
ดาวน์โหลด
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม
313 KB.
ดาวน์โหลด
 
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
324 KB.
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แบบ ก.)
132 KB.
ดาวน์โหลด
แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แบบ ข.)
166 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
387 KB.
ดาวน์โหลด
 
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
338 KB.
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
01. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
639 KB.
ดาวน์โหลด
02. รายงานประจำปี 2558
14.19 MB.
ดาวน์โหลด
03. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
254 KB.
ดาวน์โหลด
04. รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
458 KB.
ดาวน์โหลด
05. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
286 KB.
ดาวน์โหลด
06. รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559
262 KB.
ดาวน์โหลด
07. สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณี บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด เข้าทำสัญญาว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด
1.9 MB.
ดาวน์โหลด
08. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
1.7 MB.
ดาวน์โหลด
09. รายชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
290 KB.
ดาวน์โหลด
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
135 KB.
ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
483 KB.
ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
388 KB.
ดาวน์โหลด
11. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
249 KB.
ดาวน์โหลด
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
343 KB.
ดาวน์โหลด
13. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
273 KB.
ดาวน์โหลด
14. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
373 KB.
ดาวน์โหลด
 

ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
779 KB.
ดาวน์โหลด
 
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
1.59 MB.
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
01. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
397 KB.
ดาวน์โหลด
02. รายงานประจำปี 2557
23.4 MB.
ดาวน์โหลด
03. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
263 KB.
ดาวน์โหลด
04. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
438 KB.
ดาวน์โหลด
05. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
268 KB.
ดาวน์โหลด
06. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
270 KB.
ดาวน์โหลด
07. สารสนเทศของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการ ที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการซื้อหุ้น บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
990 KB.
ดาวน์โหลด
08. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
237 KB.
ดาวน์โหลด
09. สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
234 KB.
ดาวน์โหลด
10. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
1.08 MB.
ดาวน์โหลด
11. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
144 KB.
ดาวน์โหลด
12. แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
138 KB.
ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
121 KB.
ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
220 KB.
ดาวน์โหลด
13. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
48 KB.
ดาวน์โหลด
14. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
107 KB.
ดาวน์โหลด
15. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
107 KB.
ดาวน์โหลด
16. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
251 KB.
ดาวน์โหลด
 

ประจำปี 2557

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
411 KB.
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
491 KB.
ดาวน์โหลด
 
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญสามัญผู้ถือหุ้นและสิ่งที่ส่งมาด้วย
3.99 MB.
ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
438 KB.
ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในการทำสัญญา EPC ของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 และการทำสัญญาการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี
1.48 MB.
ดาวน์โหลด
สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (EPC Contractor) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 โดย บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด และ การรับจ้างบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
1.44 MB.
ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
96.9 KB.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
222 KB.
ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
163 KB.
ดาวน์โหลด
 
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิ่งที่ส่งมาด้วย
1.39 MB.
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2556
11.16 MB.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
62 KB.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
128 KB.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
111 KB.
ดาวน์โหลด